Πληροφορίες και γνώση με αξία

Το γραφείο μας αποτελεί μια πλούσια πηγή πληροφόρησης για κάθε άνθρωπο που θέλει να έχει ψηλά τον πήχη.Όραμά μας, να έρθει η μέρα που θα αποκτήσει ο κάθε Έλληνας ασφαλιστική συνείδηση ώστε το προϊόν που αγοράζει να μην αποτελεί ανάγκη αλλά επιθυμία γι’ αυτόν και τα αγαπημένα του πρόσωπα. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση εργαζόμαστε όλοι. Θέλουμε μια κοινωνία ασφαλισμένων, μια κοινωνία που θα ζει, θα δημιουργεί και θα αναπτύσσεται σε συνθήκες πλήρους εξασφάλισης των αγαθών για τα οποία αγωνίζεται νυχθημερόν.

Αντικείμενο της Ασφάλισης

Αντικείμενο της ασφάλισης μπορεί να είναι οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, πραγματικής, οικονομικής αξίας, ή οποιοδήποτε περιστατικό, η πραγματοποίηση του οποίου ενδέχεται να προκαλέσει την απώλεια κάποιου νομικού δικαιώματος ή τη δημιουργία κάποιας νομικής ευθύνης.

Αποζημίωση

Αποζημίωση είναι η διαδικασία αποκατάστασης του ζημιωθέντος ασφαλισμένου, στην ίδια ακριβώς οικονομική θέση που βρισκόταν προ της επελεύσεως του κινδύνου του οποίου ασφαλιζόταν και ο οποίος και μόνον κίνδυνος του προκάλεσε την οικονομική ζημία.

Ασφάλιση

Ασφάλιση είναι η συγκέντρωση τυχαίων και απρόβλεπτων κινδύνων με τη μεταφορά του σε ασφαλιστές, που συμφωνούν, έναντι ασφαλίστρου, να αποζημιώνουν τους ασφαλισμένους για τυχαίες ζημιές ή να παρέχουν άλλες χρηματικές παροχές ή υπηρεσίες, που συνδέονται με τον κίνδυνο.

Ασφάλισμα

Ασφάλισμα είναι το ή τα ποσά που υποχρεούται να καταβάλλει η εταιρία, ανάλογα με τον ή τους ασφαλισμένους κινδύνους που καλύπτει η σύμβαση ασφαλίσεως.

Ασφαλισμένος

Ασφαλισμένος είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο συν ομολογείται η ασφάλιση..

Ασφαλιστική Αξία

Στην ασφαλιστική σύμβαση, ασφαλιστική αξία ονομάζεται η αντικειμενική, πραγματική αξία, ενός πραγματικού αντικειμένου, μία δεδομένη «στιγμή». Εξ ορισμού η ασφαλιστική αξία αφορά μόνο σε ασφαλίσεις ζημιών πραγμάτων, που υπάρχει η δυνατότητα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας τους σε χρήμα, προς αντικατάσταση. Σε μία σύμβαση, η ασφαλιστική αξία επιδέχεται αυξομειώσεις σε δεδομένες «στιγμές», λόγω παλαιότητας, υποτίμησης ή διαφοροποίησης.

Ασφαλιστικό ποσό

Ασφαλιστικό ποσό ή ασφαλισμένο κεφάλαιο, είναι το ανώτατο όριο ευθύνης του ασφαλιστή, το οποίο συν ομολογείται μεταξύ ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλισμένου,  αναγράφεται στην ασφαλιστική σύμβαση και επ’ αυτού υπολογίζονται τα ασφάλιστρα. Ασφαλιστική αξία ή ασφαλιστικό συμφέρον και ασφαλιστικό ποσό, πρέπει να είναι ένα και το αυτό, για να είναι πλήρης η ασφαλιστική κάλυψη.

Ασφαλιστικό Συμφέρον

Η οικονομική σχέση του ασφαλισμένου προς ένα αγαθό, η οποία κινδυνεύει από την πραγματοποίηση του ασφαλιστικού κινδύνου και έχει ανάγκη από ασφαλιστική προστασία.

Ασφαλιστικός Κίνδυνος

Κίνδυνος στην ασφαλιστική τεχνική είναι η δυνατότητα που υπάρχει να συμβεί κάποιο γεγονός,  που σαν συνέπεια του θα έχει ή τη μείωση της περιουσίας κάποιου προσώπου ή την ανάγκη αυξήσεως της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί μία έκτακτη ανάγκη.

Ασφαλιστικός Πράκτορας

Ασφαλιστικός πράκτορας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως αποκλειστικό έργο την ανάληψη απευθείας ή μέσω άλλων διαμεσολαβούντων (ασφαλιστικών συμβούλων) ασφαλιστικών εργασιών, για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, με τις οποίες έχει συνάψει σύμβαση ασφαλιστικής πρακτορεύσεως και από τις οποίες αμείβεται με προμήθεια. Ο ασφαλιστικός πράκτορας παρουσιάζει, προτείνει, προπαρασκευάζει, προσυπογράφει ή συνάπτει ο ίδιος ή μέσω συνεργατών του, τις ασφαλιστικές συμβάσεις των πελατών του, με τις επιχειρήσεις που συνεργάζεται.

Δικαιούχος του Ασφαλίσματος

Δικαιούχος του ασφαλίσματος είναι το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που έχουν καθοριστεί να εισπράξουν ασφαλισμένα ποσά, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί ο ασφαλιστικός κίνδυνος. Αλλαγή δικαιούχου στη διάρκεια ασφάλισης μπορεί να γίνει μετά από γραπτό αίτημα του συμβαλλομένου το οποίο προσυπογράφει και ο ασφαλισμένος. Ο δικαιούχος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Διαμεσολαβητές Δευτερευουσών Δραστηριοτήτων

Πρόκειται για φυσικά ή νομικά πρόσωπα των οποίων η κύρια δραστηριότητα δεν είναι η διανομή ασφαλιστικών προϊόντων. Τα ασφαλιστικά προϊόντα που διανέμουν είναι συμπληρωματικά της κύριας δραστηριότητας τους. Παράδειγμα: ενοικιάσεις αυτοκινήτων, γραφεία ταξιδιών, διαγνωστικά κέντρα υγείας.

Ιδιωτική Ασφάλιση

Είναι η ασφάλιση που παρέχεται κατά κανόνα από ιδιωτικούς φορείς. Η άσκηση της ιδιωτικής ασφάλισης προϋποθέτει επιχείρηση, που ιδρύεται ειδικά για την Ανάληψη των κινδύνων τρίτων, με ανταλλάγματα το ασφάλιστρο ή τις εισφορές των μελών.

Κοινωνική Ασφάλιση

Είναι η ασφάλιση που ασκείται από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης), όπως λ.χ.Ε.Φ.Κ.Α. Η κοινωνική ασφάλιση αφορά την κάλυψη κινδύνων που απειλούν άμεσα, κυρίως τα φυσικά πρόσωπα.

Μεσίτης Ασφαλίσεων

Ο μεσίτης ασφαλίσεων είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που έχει ως αποκλειστικό έργο τη διαμεσολάβηση. Ενεργεί κατά εντολή του ασφαλιζόμενου, χωρίς να δεσμεύεται ως προς την επιλογή της ασφαλιστικής επιχείρησης. Από της πλευράς αυτής προκύπτει ότι ενεργεί καταρχήν προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ασφαλιζομένων .

Συμβαλλόμενος

Συμβαλλόμενος ή Λήπτης της ασφάλισης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συνάπτει τη σύμβαση ασφάλισης με τον ασφαλιστή, το οποίο είναι υποχρεωμένο να πληρώνει το ασφάλιστρο, έχοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.

Συνασφάλιση

Συνασφάλιση έχουμε όταν το ίδιο το συμφέρον ασφαλίζεται κατά του ίδιου κινδύνου και για την ίδια χρονική στιγμή σε περισσότερους από έναν ασφαλιστές και τα επιμέρους ασφαλιστικά ποσά δεν υπερβαίνουν συνολικά την ασφαλιστική αξία.

Συντονιστής Ασφαλιστικών Πρακτόρων

Ο Νέος Νόμος γνωστός ως IDD της οδηγίας 2016/91/EE προβλέπει την κατηγορία του Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων ο οποίος για λογαριασμό μίας ή περισσότερων ασφαλιστικών επιχειρήσεων διαμεσολαβεί έναντι προμήθειας διαμέσο ομάδας Ασφαλιστικών Πρακτόρων τους οποίους συστήνει, επιλέγει, εκπαιδεύει, κατευθύνει και συντονίζει.

Υπερασφάλιση - Υπασφάλιση

Υπέρ ασφάλιση έχουμε όταν το καλυπτόμενο κεφάλαιο είναι μεγαλύτερο από την ασφαλιστική αξία.

Υπασφάλιση έχουμε όταν το καλυπτόμενο κεφάλαιο είναι μικρότερο από την ασφαλιστική αξία.

IDD

Ευρωπαϊκή οδηγία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου.  Η οδηγία μεταξύ άλλων δημιουργεί τρεις κατηγορίες ασφαλιστικής διανομής του 1) Ασφαλιστικού Πράκτορα 2) Συντονιστή Ασφαλιστικών Πρακτόρων 3)Μεσίτη Ασφαλίσεων. Δημιουργήθηκε και μία ακόμη κατηγορία δευτερεύουσας δραστηριότητας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για διανομή ασφαλιστικών προϊόντων συναφή με την κυρία δραστηριότητα.

GDPR

Νέος ευρωπαϊκός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους νέους κανονισμούς. Κάθε εταιρεία που εξυπηρετεί Ευρωπαίους πολίτες και συλλέγει δεδομένα τους, θα πρέπει να τα αποθηκεύει ασφαλώς και να τα καταστρέφει ασφαλώς, προκειμένου να μην κλαπούν και χρησιμοποιηθούν από τρίτους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Διεύθυνση:

Εγνατίας 136, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

+30 2310226000

Email

laskosk@hotmail.com

Αφοι Καραγιαννουδη Ο.Ε
Η Ασφαλιστική εταιρεία Δεσμός σε προσέχει σε φροντίζει και σε καθοδηγεί!! Αποτελεί εγγύηση για τα πολύτιμα υπάρχοντά μας καθώς και για ότι πιο σημαντικό έχουμε, την υγεία και την ζωή μας.Στην ασφάλεια δεν χωράνε συμβιβασμοί και υποχωρήσεις γιαυτό η εταιρεία Αφοι Καραγιαννούδη Ο.Ε συνειδητά επέλεξε την ασφαλιστική εταιρεία Δεσμός ως φύλακας των πολύτιμων αγαθών μας.

Αφοι Καραγιαννουδη Ο.Ε

Μακεδονικού Αγώνα Παλιόκαστρου Θεσσαλονίκης

Κ. Μαυροχωρίδης και Αθ. Γλαρούδης
Οι άνθρωποι στην Δεσμός ξέρουν να εξυπηρετούν, να δίνουν τις καλύτερες ασφαλιστικές λύσεις , πάντα με χαμόγελο και σεβασμό στον πελάτη. Όταν χρειάστηκε να αποζημιωθούμε στην επιχείρηση μας, η Δεσμός μας φέρθηκε με επαγγελματισμό και διεκπεραίωσε την ζημιά μας με τέτοιον τρόπο σαν να ήταν δικιά τους η απώλεια. Είναι επαγγελματίες για τα δύσκολα και για τα εύκολα.

Κ. Μαυροχωρίδης και Αθ. Γλαρούδης

Seaworld Diving center Mαυρομιχάλη 1 & Δελφών Θεσσαλονίκη

ΜΕΘΕΞΙΣ Μεζεδοπωλείο
Ο καλός ασφαλιστής στην αποζημίωση φαίνεται. Η Δεσμός είναι δίπλα σου πάντα. Είναι γνώστες του αντικειμένου, συνεπείς, φιλικοί, έμπειροι. Είναι σημαντικό να τους συστήνεις σε φίλους σου και να νιώθεις σιγουριά για τον επαγγελματισμό και την διακριτικότητα που χρησιμοποιούν. Στο τέλος σε ευχαριστούν και για την γνωριμία. Ο Κώστας Λάσκος έχει γράψει ιστορία στην ασφαλιστική βιομηχανία.

ΜΕΘΕΞΙΣ Μεζεδοπωλείο

Θ.Σοφούλη 111 Καλαμαριά Θεσσαλονίκης